Boerderij en erf AV

Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenst


Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden organiseert binnenkort een cursus met als thema 'Boerderijen onderhouden'.
De stichting heeft als doel het behoud en de ontwikkeling te bevorderen van boerderijen en erven in hun werkgebied. Deze cursus draagt daaraan zeker bij.

 

De cursus is opgezet om de eigenaren van met name historische boerderijen van goede en bruikbare informatie te voorzien over restauratie- en onderhoudswerkzaamheden. Daarbij is het niet relevant of de boerderij nog agrarisch wordt gebruikt of inmiddels woonboerderij is. En het is ook niet van belang of de boerderij formeel als (rijks- of gemeentelijk-) monument is aangewezen. Elke boerderij is feitelijk een markant pand in de landschappelijke omgeving. De cursus is voor alle typen boerderijen nuttig en toepasselijk. Deze is dan ook niet alleen bedoeld voor de doelgroep boerderij-eigenaren; ook andere geïnteresseerden en zij die beroepsmatig zijn betrokken bij boerderijen, zoals medewerkers van architectenbureaus en bouwkundige bureaus, zijn welkom.

 

De cursus beslaat 6 avonden en hierin komen onder meer de volgende thema's aan de orde: funderingen, metsel- en voegwerk, houtconstructies, rieten daken, verduurzaming en installaties, boerenerven en -tuinen en wet- en regelgeving rond monumenten.

De kosten voor deelname zijn € 100 voor alle avonden. De cursus wordt georganiseerd op woensdag 8 februari, dinsdag 14 februari, woensdag 22 februari, dinsdag 7 maart, dinsdag 14 maart en woensdag 22 maart 2023. De cursuslocatie is Dorpshuis 'De Krooshof', Sidewende 1 te Zijderveld. Elke avond begint om 20.00 uur en eindigt omstreeks 22.30 uur.

Vanwege de grootte van de ruimte is het aantal deelnemers beperkt. U kunt zich opgeven via secretariaat@boerderijenerf.nl.


Subsidieregeling restauratie verruimd voor agrarisch en religieus erfgoed

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 van de provincie Zuid-Holland is aangepast, zo hebben Gedeputeerde Staten op 15 november 2022 besloten. Per 1 december 2022 is deze op een aantal onderdelen verruimd en is er een extra subsidiemogelijkheid voor agrarisch erfgoed gecreëerd.

De verruiming is, onder voorwaarden, van toepassing op deze rijksmonumenten:

  • Pastorieën en kosterswoningen in kerkelijk gebruik.

  • Klinkend erfgoed, zoals kerkorgels en klokkenspelen (nu ook mogelijk in combinatie met rijkssubsidie).

  • Groot onderhoud van daken in de categorie agrarisch erfgoed (nieuwe eenvoudige subsidiemogelijkheid).

    Willy de Zoete, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed: “Met deze verruiming van de subsidiemogelijkheden hoopt de provincie nog meer monumenteigenaren en hun betrokken vrijwilligers te ondersteunen bij het behoud van dit erfgoed. Daarbij biedt de subsidieregeling ook kansen voor mogelijke herbestemming. Zo kunnen we allemaal, nu en in de toekomst, ons erfgoed blijven bezoeken en ervan genieten.”

Restauratie en verbetering toegankelijkheid en verduurzaming bij een herbestemming

Met de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 verstrekt de provincie subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten. Daarnaast kunnen bij herbestemming van een rijksmonument subsidies worden verstrekt voor maatregelen ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke of zintuigelijke beperking en voor verduurzaming van het rijksmonument. Rijksmonumentale woonhuizen vallen overigens niet onder deze subsidiemogelijkheden.

Herstel van daken van agrarische rijksmonumenten.

Bij historische boerderijen zijn vaak de daken in een slechte staat. Daarom is aan deze  subsidieregeling een nieuwe paragraaf toegevoegd voor groot onderhoud aan daken van rijksmonumentale boerderijen en bollenschuren. Ook bijgebouwen komen hiervoor in aanmerking, mits deze onder de bescherming vallen. Via een eenvoudige aanvraagprocedure kan subsidie worden verstrekt voor de vervanging van de dakbedekking en de onderliggende constructie. Bij het vernieuwen van een rieten dak is brandveiligheid van groot belang, daarom komen brandveiligheidsvoorzieningen bij herstel van een rieten dak ook in aanmerking voor subsidie.

Indieningstermijn subsidieaanvragen

De indieningstermijnen voor het aanvragen van deze subsidies:

  • Restauratie rijksmonumenten: van 1 december 2022 tot 1 maart 2023.

  • Verduurzamings- en toegankelijkheidsmaatregelen bij herbestemming: van 1 mei 2023 tot 1 juli 2023.

  • Groot onderhoud aan daken van agrarische rijksmonumenten: van 1 februari 2023 tot 1 september 2023.

    Toekenning subsidie voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten

Bij de toekenning van de subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten en de subsidie voor verduurzamings- en toegankelijkheidsmaatregelen bij herbestemming geldt een tendersystematiek. Dat betekent dat de subsidieaanvraag uiterlijk tot de sluitingsdatum ingediend kan worden.
Na de sluitingsdatum worden alle binnengekomen subsidieaanvragen gerangschikt en beoordeeld, waarna de subsidie al dan niet (deels) toegekend wordt.

Toekenning subsidie groot onderhoud aan daken van agrarische rijksmonumenten. Let op: op = op!

Voor het groot onderhoud aan daken van agrarische rijksmonumenten geldt echter een ‘doorlopende openstelling’, wat in dit geval inhoudt dat subsidietoekenning op volgorde van binnenkomst beoordeeld en (deels) direct toegekend wordt. Er is voor deze paragraaf in de subsidieregeling wel een apart subsidieplafond vastgesteld, waarvoor geldt: op = op. Het is dus aan te raden om gelijk op 1 februari 2023 of zo spoedig mogelijk daarna de subsidieaanvraag in te dienen.

Informatie over onze Stichting

Boerderij & Erf AKV is een organisatie, met een tweeledig doel: behoud van de boerderijen in het werkgebied en het vinden van een passende nieuwe bestemming voor boerderijen waar het boerenbedrijf gaat stoppen. Dat is nodig in een gebied waar het aantal boerderijen opvallend groot is. In totaal zijn dat er meer dan 2.600. Daarom worden ze ook wel de iconen van de streek genoemd. Vele ervan, met name de oudere, staan in de woonlinten, maar er zijn ook nieuwe boerderijen, die aandacht nodig hebben. Zo zijn de eerste ruilverkavelingsboerderijen intussen ook al een onderdeel van het agrarisch cultureel erfgoed. Voor vragen over boerderijen en andere landelijke bebouwing bent u altijd welkom: secretariaat@boerderijenerf.nl.


Presentaties Boerderij & Erf

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

Bent u daarvoor ook al enthousiast geworden?

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

De eerstvolgende presentatie wordt gegeven door voorzitter Arie Bassa en vindt plaats op:

24 april Stolwijk


Boerderij van de maand januari 2023

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

202301molenaarsgraaf 


Plan Boom Utrecht - Uitdeelactie Kleine Landschapselementen 27 januari 2023

Plan Boom Utrecht deelt dit jaar boompjes uit waarmee landschapselementen kunnen worden aangelegd! Op onderstaande link vindt u meer informatie over deze actie.

https://planboom.nl/plan-boom-utrecht-uitdeelactie-kleine-landschapselementen-27-januari-2023/

Meer informatie vindt u ook op de website van de gemeente Vijfheerenlanden.

Uitdeelactie Kleine Landschapselementen 2023 - Gemeente Vijfheerenlanden

Een mooi initiatief, Boerderij& Erf AKV ondersteunt dit en beveelt het van harte bij u aan.